Regulamin zamówień składanych
za pośrednictwem strony Wydawnictwa Czachorowski i s-ka

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży wysyłkowej za pośrednictwem serwisu internetowego www.czachorowski.com.pl. 

2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem strony internetowej w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym a firmą Czachorowski i s-ka, zwanej dalej Sprzedającym. 

3. Artykuły oferowane do sprzedaży to przedmioty, które podlegają ochronie praw autorskich w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994r. Nr 24, poz. 83, z późniejszymi zmianami).

4. Zabrania się w jakiejkolwiek formie kopiowania, przetwarzania, modyfikacji, jakiegokolwiek użycia całości lub części naszych wzorów kartek lub ich chronionych elementów. Prawa do publikacji są własnością Wydawnictwa Czachorowski i s-ka.


Rejestracja w serwisie

1. Aby stać składać zamówienie za pośrednictwem naszej strony internetowej, należy zarejestrować się na stronie http://www.czachorowski.com.pl. Rejestracja polega na prawidłowym wypełnieniu krótkiego formularza, w którym należy podać imię i nazwisko, dane i adres firmy, adres poczty elektronicznej oraz hasło. Po rejestracji firma uzyskuje status Użytkownika.

2. Zarejestrowany Użytkownik ma wgląd do swoich danych oraz ma obowiązek aktualizować je, tak aby Sprzedający nie miał problemów z realizacją zamówienia.

3. Dane osobowe podane przez Użytkownika wykorzystywane są tylko do realizacji zamówienia i nie będą udostępniane ani odsprzedawane innym podmiotom. 

4. Rejestracja jest równoznaczna ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Wydawnictwo Czachorowski danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002r. Nr 102 poz. 926, z późniejszymi zmianami). 

5. Użytkownik może założyć tylko jedno konto w serwisie www.czachorowski.com.pl. W przypadku pojawienia się drugiego konta tego samego Użytkownika, drugie konto zostanie usunięte. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn Użytkownik nie może korzystać z pierwotnie założonego konta prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

6. Wydawnictwo Czachorowski zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną zarejestrowanym Użytkownikom. Osoba zarejestrowana może zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości przez wysłanie listu z odmową na adres: marketing@czachorowski.com.pl 


Zamówienie

1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem serwisu http://www.czachorowski.com,pl, w formie umowy zawieranej na odległość. 

2. Zamówienia przyjmowane są po zalogowaniu jako Użytkownik oraz za pomocą wypełnionego formularza zamówień dostępnego na stronie www.czachorowski.home.pl/Jak-zamawiac.html i przesłanego droga elektroniczną na adres biuro@czachorowski.com.pl bądź faxem na numer 071-782 96 90. 

3. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży. Oznacza to, że jest ono wiążące i nie może być wycofane. Klient powinien zadbać o to, aby zamówienia wychodzące z Jego konta były składane w sposób przemyślany, zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa polskiego, a także ze zrozumieniem konsekwencji jego złożenia.

5. Minimalne zamówienie wynosi 50 sztuk kartek/  minimum 10 sztuk z jednego wzoru. W przypadku zamówień powyżej 50 sztuk kartek, koszt przesyłki pokrywa Sprzedający. W wyjątkowych sytuacjach np. domówienie, gdy zamówienie nie przekracza 50 sztuk, koszt przesyłki pokrywa Kupujący.

4. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamawiany towar jest obecnie niedostępny, kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

6. Sprzedający zobowiązuje się wysłać kartki w ciągu 3 dni roboczych, od daty złożenia zamówienia na kartki z nadrukiem standardowym bądź bez nadruku w środku, 

oraz w ciągu 7 dni roboczych od momentu ZAAKCEPTOWANIA nadruku dla zamówień z nadrukiem specjalnym. Akceptacja nadruku przyjmujemy tylko za pośrednictwem fax lub e-mail.

7. Wykonanie nadruku specjalnego jest możliwa po dostarczeniu przez Kupującego wszystkich materiałów niezbędnych do przygotowania takiego nadruku. Wszystkie  wytyczne można znaleźć na stronie http://www.czachorowski.home.pl/Nadruki.html

8. Realizacja zamówienia z nadrukiem specjalnym jest możliwa tylko po zaakceptowaniu przez Kupującego takiego nadruku.

9. Każdy Użytkownik potwierdzając złożone zamówienie akceptuje niniejszy Regulamin.


Odstąpienie od realizacji zamówienia

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku gdy podane przez Kupującego dane będą niepełne, błędne lub nieprawdziwe, nie dostarczy on odpowiednich materiałów i nie zaakceptuje przesłanego wzoru nadruku.

2. Kupujący może odstąpić od umowy na nadruk specjalny jedynie do momentu zaakceptowania przez niego takiego nadruku. Po akceptacji nadruku odstąpienie nie jest możliwe ze względu na specyfikę towaru.


Ceny

1. Ceny oferowanych artykułów wyrażone są w złotych polskich. Podane ceny są cenami netto i należy doliczyć do nich 23% podatku VAT. Do każdego zamówienia wystawiamy fakturę VAT.

2. Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen znajdujących się w ofercie, dotyczy to szczególnie upustów, które możecie Państwo otrzymać przy większych zakupach oraz w ramach stałej współpracy.


Płatności

1. Należność za zamówiony towar pobierana jest przy odbiorze przesyłki lub w formie przedpłaty na konto na podstawie faktury pro-forma. Dla stałych klientów możliwa jest płatność przelewem w ciągu 14 dni.

2. Płatność należy przesłać na rachunek bankowy nr 21 1020 5226 0000 6102 0154 3115. PKOBP O/Wrocław

3. W opisie przelewu należy podać: Nazwę firmy oraz numer faktury, za którą płatność jest dokonywana. 


Przesyłka

1. Przesyłki realizowane są w granicach Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Sprzedający dostarcza przesyłkę za pośrednictwem firmy kurierskiej i nie ponosi odpowiedzialności za jej błędy.

3. Wydawnictwo Czachorowski nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które uniemożliwiły realizację zamówienia. W szczególności za zdarzenia losowe takie jak np. zagubienie przesyłki przez firmę kurierską lub nie dotarcie przesyłki z powodu podania błędnych danych adresowych Klienta. 

4. Wydawnictwo Czachorowski nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowo realizowaną sprzedaż, która została opóźniona z winy firmy kurierskiej. Jednakże dołoży wszelkich starań, aby zamówienia były realizowane terminowo. 


Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru powinny być składane przez Kupującego na adres poczty elektronicznej bądź faxem.

2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkód podpisanego przez Klienta i dostawcę przesyłki. 

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które utrudniły lub uniemożliwiły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk, zagubienie przez firmę kurierską itp.)

4. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie przedmiotów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności w różnicy w barwach i odcieni, nie stanowią podstawy do uznania reklamacji. 

5. W przypadku uznania reklamacji, przedmioty zostaną wymienione, a jeśli będzie to niemożliwe to Wydawnictwo zaoferuje w zamian inne dostępne artykuły w tej samej cenie. 

6. Zwrot pieniędzy następuje wyłącznie na konto bankowe podane przez Klienta w jego danych rejestracyjnych. 


Postanowienia końcowe

1. Korzystanie z serwisu http://www.kartkiswiateczne.com.pl oznacza akceptację niniejszego Regulaminu w jego aktualnym brzmieniu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.